เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2563 144
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563153
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562150
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน150
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563154
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี148
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ153
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน151
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน154
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล161
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี149
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน153
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562156
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 6 เดือน150
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 12 เดือน150
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต155
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์154
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563154
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563152
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร153

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB