เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
E-service013
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdf124
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf124
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ. pdf121
ประกาศกำหนดวันลามาสายปี-2562.pdf121
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf120
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf121
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี.pdf119
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf121
กิจกรรมแสดงเจตจำนง.pdf121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เ สียมีส่วนร่วม.pdf121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม.pdf121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายพูน_เรื่อง_มาตรการจัดการเรื่อ งทุจริต.pdf121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการส่งเสริมความโปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf121
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf122
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณ.pdf121
ประกาศ-การใช้ดุลยพินิจ.pdf122
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf128
การเกิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน.pdf125

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB