เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2563 122
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563129
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562127
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน128
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563127
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี128
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ132
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน128
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน132
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล136
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี127
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน132
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562130
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 6 เดือน129
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 12 เดือน130
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต133
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์133
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563131
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563131
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร133

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB