เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563110
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562112
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน111
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563111
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี112
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ113
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน112
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน112
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล114
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี112
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน113
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562113
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 6 เดือน111
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 12 เดือน113
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร112
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม116
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต114
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์114
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563112
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563114

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB