เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล 9 ต.ค. 57
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 10 ต.ค. 57
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) [เอกสารแนบ] [เอกสารแนบ 2] 9 ต.ค. 57
แจ้งผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 9 ต.ค. 57
แจ้งสถานศึกษาจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalSchool) 9 ต.ค. 57
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online [เอกสารแนบ] 9 ต.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ 29 ก.ค. 56
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32 [รายชื่อ] 26 ก.ค. 56
การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) เพิ่มเติม 26 ก.ค. 56
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 56
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556 [บัญชีสรุปรายชื่อ] 26 ก.ค. 56
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองและให้จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง 26 ก.ค. 56
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น 26 ก.ค. 56
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556" 25 ก.ค. 56
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลและผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2556 18 ก.ค. 56
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 24 ก.ค. 56
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 18 ก.ค. 56
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน 10 ก.ค. 56
การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 19 ก.ค. 56
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน 18 ก.ค. 56

ลำดับที่ 8561-8580 | 429/482 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.20s. 1.00MB