เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 ม.ค. 57
แนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 22 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 22 ม.ค. 57
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 21 ม.ค. 57
เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 20 ม.ค. 57
แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557) [แจ้งยอดจัดสรรฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 21 ม.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด 13 ม.ค. 57
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 15 ม.ค. 57
ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [รายชื่อ] 17 ม.ค. 57
การรายงานปัญหา/อุปสรรคการดำเนิการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [แบบรายงาน] 17 ม.ค. 57
ให้จังหวัดแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่เลือกตั้งกลาง และสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการเลือกตั้ง 16 ม.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หน่วยงานเป็นที่เลือกตั้งกลาง [อ้างถึง] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ม.ค. 57
โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" 15 ม.ค. 57
โครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่ 15 ม.ค. 57
การเปลี่ยนรุ่นอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 14 ม.ค. 57
การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 14 ม.ค. 57
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 14 ม.ค. 57
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 16 ธ.ค. 56
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 [เอกสารแนบ] 14 ม.ค. 57
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) [คู่มือฯ] 14 ม.ค. 57

ลำดับที่ 8561-8580 | 429/438 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.15s. 1.00MB