เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน การบัญชี และพัสดุ อปท.อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB