เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
คู่มือพนักงานประจำปี 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประชุมอปพร.อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับรับโอนพนักงานส่วนตำบลอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กิจกรรม บวร ร่วมใจ รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ตำข้าวเม่า กวนข้าวกระยาสารทอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ภัยแล้งอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กิจกรรมเยาวชนไทย หัวใจสะอาดอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ปรับปรุงซ่อมแซมของเด็กเล่นอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนอำเภอวชิรบารมีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ทำบุญเลี้ยงเพลพระอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เรียน ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดพิจิตรอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี 2562อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB