เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
หน้าประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนดำเนินงานปี 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์ฺการบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
งบแสดงฐานทางการการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 21-40 | 2/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB