เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
o39 แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริตอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2561 - 2565อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผลการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประจำปี พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
บันทึกรายงานการกำกับติตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส2 (รอบ6เดือน)อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี63ไตรมาสที่2อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 21-40 | 2/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB