เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561ทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562ทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฯอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
E-service-กองช่างอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
E-service-กองคลังอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
E-service-สำนักปลัดอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565)อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 5 ปีอบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

ลำดับที่ 701-720 | 36/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.75MB