เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานสถิติและปริมาณการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
แจกจ่ายน้ำอุปโภคอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ซ่อมไฟส่องสว่าง/ไฟสาธารณะอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "สวมหมวกกันน็อคกันดีกว่า"อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างโรงอาหารโรงเรียนตะพานหิน ในวันที่ 23 มิ.ย.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ตัดแต่งกิ่งและซ่อมแซมไฟรายทางอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ล้างทำความสะอาดอาคารเรียนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมประชาคมฟาร์มไก่หมู่ที่ 8อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 638 ลว 23 มิ.ย. 63)ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ0023.3-ว2442)(23 มิ.ย.63)ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนรายวิชาภาษาไทยทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทางอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอโพทะเล (พชอ.) ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "เยี่ยมเสริมพลังหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม" ณ ม.2 ตำบลทะนงอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ลำดับที่ 61-80 | 4/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB