เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกล้างวัดพระพุทธบาทเขารวก ในวันที่ 3 ส.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกล้างวัดราษฎร์เจริญ ในวันที่ 3 ส.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.อบต.ลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ส่งมอบถังขยะอันตรายอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 6อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 80อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
อบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน เจ้าหน้าที่งานป้องกันออกติดตั้งเครื่องสูบน้ำชุมชนร่มเกล้า ในวันที่ 31 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกล้างวัดหนองพยอม ในวันที่ 31 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างตลาดสดตะพานหิน ในวันที่ 31 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน เจ้าหน้าที่งานป้องกันออกติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้านแขก ในวันที่ 31 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกล้างวัดป่าแดงเหนือ ในวันที่ 31 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน สิงหาคม 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่างอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานซี ๑๐๕ ฝั่งซ้าย (บ้านนายหวั่น โตกรานต์ ) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ลำดับที่ 81-100 | 5/50 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB