เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้วทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวกทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรอำเภอโพทะเล และสมาคมกู้ภัยชาละวัน ออกปฎิบัติการจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ตัดแต่งกิ่งไม้โรงเรียนหนองริ้นอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 2 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
กองช่างเทศบาลไผ่รอบ ติดตั้งไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 1ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบติดตั้งไฟฟ้ารายทางให้กับหมู่บ้าน ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วิทยาลัยผู้สูงอายุเปิดการเรียนการสอนทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกล้างวัดป่าแดงใต้ ในวันที่ 29 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างการไฟฟ้าตะพานหิน ในวันที่ 29 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกล้างวัดหนองนกยาง ในวันที่ 29 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกล้างวัดคลองข่อย ในวันที่ 29 ก.ค.63ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เริ่มจากหน้าบ้านนายวรพล ฟากวิไลอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 121-140 | 7/50 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB