เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาลทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาลทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561ทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสมเกียรติ พรมพิศอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
งบทดลองอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท่ี่ 2 ปี 2563อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ6เดือน อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค.63)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แผนการใช้จ่ายเงินอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
เงินสะสม อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

ลำดับที่ 141-160 | 8/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB