เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdfอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 3อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานงบการเงินรายไตรมาส (รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน) ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่2อบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีฯ และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานการเงิน ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
การตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 ก.ย.61 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตรอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
แผนอัตรากำลัง3ปี อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานการตรวจสอบงบการเงินทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

ลำดับที่ 141-160 | 8/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.75MB