เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรอบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ขอเชิญร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประจำปี 2563 อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองฃลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อยอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศขอเชิญร่วมตรวจงานจ้างทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนทุกท่าน ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย อบต.เขาเจ็ดลูกได้ จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ. ที่ทำการกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลเขาเจ็ดลูก แล้ว และติดประกาศ ณ อบต.อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
คู่มือพนักงานประจำปี 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เรียน ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ลำดับที่ 141-160 | 8/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB