เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
องค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน​ เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักปลัดองค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน 056-65821911911 ส.ค. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน2626 มิ.ย. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน3724 มิ.ย. 63
ประชุมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน5115 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 1527 พ.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เตรียมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร6423 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน5926 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน5924 ก.พ. 63
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หมู่ที่ 10 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร1504 พ.ย. 62
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 256253 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 256213920 ก.ย. 62
กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต69 ก.ค. 62
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น641 ก.ค. 62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ11218 มิ.ย. 62
โครงการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง13518 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบงวังทรายพูน 8718 มิ.ย. 62
ประชุมโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลวังทรายพูน ประเด็น ชุมชนปลอดภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล16618 มิ.ย. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ประชาชน8818 มิ.ย. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 5516 พ.ค. 62
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์422 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB