เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

ภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหารงานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 13 ด้าน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานสารบรรณ
   - งานบริหารงานบุคคล
   - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
   - งานตรวจสอบภายใน

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานนโยบายและแผน
   - งานวิชาการ
   - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
   - งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานกฎหมายและคดี
   - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
   - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานอำนวยการ
   - งานป้องกัน
   - งานฟื้นฟู

งานกิจการสภา อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
   - งานการประชุม
   - งานอำนวยการและประสานงาน

งานสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานสวัสดิการและสังคม
   - งานสุสานและฌาปนสถาน
   - งานพัฒนาชุมชน
   - งานจัดระเบียบชุมชน

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
   - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
   - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานเบี้ยยังชีพคนชรา
   - งานเบี้ยยังชีพคนพิการ
   - งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานงานวิชาการเกษตร
   - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
   - งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานข้อมูลวิชาการ
   - งานบำบัดน้ำเสีย
   - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานสุขาภิบาลทั่วไป
   - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
   - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   - งานส่งเสริมและเผยแพร่

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานอนามัยชุมชน
   - งานป้องกันยาเสพติด
   - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานรักษาสะอาด
   - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
   - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
   - งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานการบัญชี
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
   - งานงบการเงินและงบทดรอง
   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
   - งานพัฒนารายได้
   - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
   - งานพัสดุ
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเง ินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขอ ง อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
   - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
   - งานข้อมูลก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานประเมินราคา
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล

งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
   - งานระบายน้ำ
   - งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานสำรวจและแผนที่
   - งานวางผังพัฒนาเมือง
   - งานควบคุมทางผังเมือง
   - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
   - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ด้าน คือ

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานข้อมูล
   - งานประสานกิจกรรม
   - งานส่งเสริมการศึกษา

งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
   - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
   - งานติดตามและประเมินผล

0.02s. 0.50MB