เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" วังทรายพูนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตปลอดภัย หลีกไกลยาเสพติด "พันธกิจ


1. สร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขให้ตำบลวังทรายพูนเป็นบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลแห่งวิถีไทยตามยุคโลกาภิวัตน์
2. มีการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืนสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการ
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการสังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน
4. สร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ อบต. ให้มีความมั่นคง มีทรัพยากร การเงิน ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาตำบล และการพัฒนาการบริหาร
5. สร้างเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทำแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
6. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การค้าข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยวแนว
ทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงทางคมนาคม แหล่งน้ำ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2.5 ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
2.6 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
3.2 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
3.3 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
3.6 สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.7 สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
3.8 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ
3.9 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.10 สนับสนุนมาตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่ง
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
0.02s. 0.50MB