เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก

  นายกอบต.วังทรายพูน

 • นายวิสุตา อินทร์กอง

  รองนายกอบต.วังทรายพูน

 • นายสมบูรณ์ ชัยชราแสง

  รองนายกอบต.วังทรายพูน

 • นางทองใบ สอนสุรัตน์

  เลขานุการนายกอบต.วังทรายพูน0.02s. 0.50MB