นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 24,320 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • - ว่าง -

 • นายจรัญ จุลบุตร

  รองปลัด อบต.วังทรายพูน รักษาราชการแทน ปลัด อบต.วังทรายพูนสำนักปลัด

 • นางศิริพร พรมพิทักษ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.วังทรายพูนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางศิริพร พรมพิทักษ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • -ว่าง-

 • น.ส.จุฑามาศ กุลธรรม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางชรินรัตน์ เอี่ยมสัมพันธ์

  นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

 • น.ส.จุฑารัตน์ อ้นเงิน

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.สิริพร ชายสี

  ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นางสาวสุมารี โพธิ์ศรีงาม

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสุวิทย์ นาสมพงษ์

  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

 • นายอธิพงษ์ ศรีรักษา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบบรทุกน้ำ)(ทักษะ)

 • น.ส.อภิญญา สอนสุรัตน์

  คนงาน

 • นายทองพูน อินทเสน

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายสมคิด เวียงอินทร์

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายธันวา เกินวงค์

  คนงาน

 • นายวัชรพงษ์ ใจหงิม

  คนงาน

 • นางสาวณัฐพร อ่อนยิ้ม

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวศิรินทร์รัตน์ ไรยนารถ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางจิตติมาศ ปาจิต

  นักวิชาการเงินและบัญชีขำนาญการ

 • นางสาวนภาพร ศรเสนา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

 • นางสาวสุภาวดี กาจธัญกรณ์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวอนงค์ นาสมยนต์

  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวธัญศญา ชูเมือง

  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวดวงจันทร์ อารีเอื้อ

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายศิวกร แก้วเกษ

  คนงาน (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

กองช่าง

 • นายธวัชชัย มณีรอด

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นางสาวเกศินี คันพิทักษ์

  ผช.นายช่างโยธา

 • นายวาทิตย์ เวียงอินทร์

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • นายเอกชัย เต่าแก้ว

  คนงาน (ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบและสำรวจ)

 • นางสาวศศิประภา ศรีรักษา

  คนงาน

 • นายวรวุธ ทองพวง

  คนงาน

 • -ว่าง-

กองการศึกษาฯ

 • นายจรัญ จุลบุตร

  รองปลัด อบต.วังทรายพูน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางสาวธาริณี นิลดำ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางนิชนันตย์ญา ผูกอยู่

  ครู

 • น.ส.เสาวนีย์ สีหะวงษ์

  ครู

 • นางสุริยันต์ สำแดงเดช

  ครู

 • น.ส.อมรรัตน์ สุขพระจันทร์

  ครู

 • นางสาวภัทรวดี นามพุทธา

  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

 • น.ส.เมธาวี จิอู๋

  คนงานเปลี่ยนภาษา