เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวิมล คำแก้ว

  ปลัดอบต.วังทรายพูน

 • -ว่าง-สำนักปลัด

 • -ว่าง-

 • นางศิริพร พรมพิทักษ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • น.ส.ปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

 • น.ส.จุฑามาศ เมฑา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • นางชรินรัตน์ เอี่ยมสัมพันธ์

  นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

 • น.ส.จุฑารัตน์ อ้นเงิน

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.สิริพร ชายสี

  ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • น.ส.อภิญญา สอนสุรัตน์

  คนงานทั่วไป

 • นายทองพูน อินทเสน

  คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)

 • นายสมคิด เวียงอินทร์

  คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)

 • น.ส.สุมารี โพธิ์ศรีงาม

  คนงานทั่วไป

 • นายธันวา เกินวงค์

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางสาวศิรินทร์รัตน์ ไรยนารถ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางจิตติมาศ ปาจิต

  นักวิชาการเงินและบัญชีขำนาญการ

 • นางสาวนภาพร ศรเสนา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวอนงค์ นาสมยนต์

  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวธัญศญา ชูเมือง

  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวดวงจันทร์ อารีเอื้อ

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวปิยะมาศ ทองคำเหลือง

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายธวัชชัย มณีรอด

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นางสาวเกศินี คันพิทักษ์

  ผช.นายช่างโยธา

 • นายวาทิตย์ เวียงอินทร์

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • นายสุวิทย์ นาสมพงษ์

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ปภ.)

 • นายอธิพงษ์ ศรีรักษา

  คนงานทั่ไป (ปฏิบัติงาน ปภ.)

 • น.ส.ศศิประภา ศรีรักษา

  คนงานทั่วไป

 • นายวรวุธ ทองพวง

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวธาริณี นิลดำ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางนิชนันตย์ญา ผูกอยู่

  ครู

 • น.ส.เสาวนีย์ สีหะวงษ์

  ครู

 • นางสุริยันต์ สำแดงเดช

  ครู

 • น.ส.อมรรัตน์ สุขพระจันทร์

  ครู

 • นางสาวภัทรวดี นามพุทธา

  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

 • น.ส.เมธาวี จิอู๋

  คนงานทั่วไป

0.02s. 0.75MB