เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)14
คำสั่ง อบต.วังทรายพูน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติกา่รป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (2561-2564)13
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต_พ.ศ.2561_-_2564.pdf148

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB