เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ตั้งอยู่เลขที่ 349/1 หมู่ที่ 2 ตำบลวังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โทร 056-658219-20 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวังทรายพูน ระยะทางจากอำเภอวังทรายพูนประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดพิจิตร ประมาณ 32 กิโลเมตร ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539


พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีเนื้อที่ ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีประชากรทั้งสิ้น 5,896 คน แยกเป็นชาย2,928 คน หญิง 2,968 คน มีความหนาแน่เฉลี่ย 99 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 1,625 ครัวเรือน
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน 2หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านวังทรายพูน 39 5659115
2บ้านวังทรายพูนใน 21262753
3บ้านบุ่งมะกรูด 94 198190388
4บ้านวังแสง133235231466
5บ้านเนินหัวโล้280 484486970
6บ้านตากแดด 136 248261509
7บ้านทุ่งโม่ง100 193193386
8บ้านหนองยาง201 352361713
9บ้านวังพลับ106 192191383
10บ้านหนองระมาน 124 215187402
11บ้านวังโม่ง97 200194394
12บ้านหนองยางใต้ 107 192210402
13บ้านหนองยางเหนือ187 337378715
รวม1,625 2,9282,9685,896

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานบริหารงานทะเบียน อำเภอวังทรายพูน กรมการปกครองข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
0.02s. 0.75MB