เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ตำบลวังทรายพูน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 11 คือ ถนนเขาทราย – วังทอง เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้อย่างสะดวก ถนนในตำบล คือ

ถนนดินลูกรัง ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ , ถนนคอนกรีต ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ และถนนลาดยาง ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 สายเขาทราย-วังทอง ระยะทาง 3 กิโลเมตร
ถนนสายหลักลาดยาง สายวังทรายพูน – เนินหัวโล้ – ยางสามต้น – ตำบลไทรย้อย ระยะทาง 20 กิโลเมตร


การโทรคมนาคม

หอกระจายข่าว จำนวน 14 เครื่อง
0.02s. 0.50MB