นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 24,314 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และ โรงเรียน 2 แห่ง ดังนี้
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง

จำนวนครู(คน)จำนวนนักเรียน(คน)
ที่ชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่อยู่ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
1บ้านทุ่งโม่ง ม.10 - 2 2 13 14 27 นส.อมรรัตน์ สุขพระจันทร์
2หนองยาง ม.8 - 4 4 32 37 69 นางนิชนันตย์ญา ผูกอยู่


2)โรงเรียนประถมศึกษา 1แห่ง

จำนวนครู(คน)จำนวนนักเรียน(คน)
ที่ชื่อสถานศึกษาที่อยู่ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน
1รร.บ้านทุ่งโม่งม.10 5 4 9 52 48 100 นายศรัณยู กะโห้
(056-856109)


3)โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

จำนวนครู(คน)จำนวนนักเรียน(คน)
ที่ชื่อสถานศึกษาที่อยู่ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน
1รร.หัวโล้หนองยางพิทยาคมม.5 9 12 21 137 134 271นายสมควร อัสโย
(056-619920)


4)อื่นๆ

จำนวนครู(คน)จำนวนนักเรียน(คน)
ที่ชื่อสถานศึกษาที่อยู่ชาย หญิง รวมชาย หญิง รวมผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน
1อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านม.1-13------ผู้ใหญ่บ้าน
2กศน. ตำบลวังทรายพูนหมู่ที่ 31-1314475นายสมโพด ราศรี


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนตำบลวังทรายพูนนับถือศาสนาพุทธ ศาสนสถานในตำบลวังทรายพูน มี 10 แห่ง ดังนี้

วัดบุ่งมะกรูด หมู่ที่ 3วัดวังแสง หมู่ที่ 4
วัดเนินหัวโล้ หมู่ที่ 5 วัดตากแดด หมู่ที่ 6
วัดทุ่งโม่ง หมู่ที่ 7วัดหนองยาง หมู่ที่ 13
สำนักสงฆ์วัดป่าเขาน้อย หมู่ที่ 5วัดเขาเขต หมู่ที่ 11
วัดเขตมงคล หมู่ที่ 1วัดวังทรายพูนใน หมู่ที่ 2


สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง หมู่ที่ 12
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %
สถานบริการทางสาธารณสุข

ที่ชื่อสถานบริการจำนวนบุคลากรหมู่บ้านที่รับผิดชอบจำนวนทีมหมอครอบครัวชุมชน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหนองยาง
5บ้านเนินหัวโล้ หมู่ที่ 5
บ้านตากแดด หมู่ที่ 6
บ้านทุ่งโม่ง หมู่ที่ 7
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8
บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 12
บ้านหนองยางเหนือ หมู่ที่ 13
บ้านวังโม่ง หมู่ที่ 11
บ้านหนองระมาน หมู่ที่ 10
80
2โรงพยาบาลวังทรายพูน130บ้านวังทรายพูน หมู่ที่ 1
บ้านวังทรายพูนใน หมู่ที่ 2
บ้านบุ่งมะกรูด หมู่ที่ 3
บ้านวังแสง หมู่ที่ 4
บ้านวังพลับ หมู่ที่ 9
50
เปลี่ยนภาษา