เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

จำนวน 13 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำคลอง จำนวน 5 สาย คือ คลองไทรย้อย - บุ่งมะกรูด ผ่านหมู่ที่ 3, 4, 9 และ 12
- คลองตากแดด ผ่านหมู่ที่ 6
- คลองวังหัวควาย ผ่านหมู่ที่ 3, 4 และ 9
- คลองหินเหล็กไฟ ผ่านหมู่ที่ 10 และ 11
- คลองทุ่งโม่ง ผ่านหมู่ที่ 6 และ 7


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย คสล. จำนวน 36 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 75 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล จำนวน 144 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง0.02s. 0.50MB